ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
10 มีนาคม, 2022 by
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
SPNCITY
| No comments yet
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

         เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๖๕   ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลมืองสองพี่น้อง   โดยนางชนิษา  วิมลวัฒนา  นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง  เป็นประธานคณะกรรมการ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิก    สภาเทศบาล ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนประชาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  ซึ่งทุกฝ่ายได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
SPNCITY 10 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment