โครงสร้างสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง


นายธนกร ตันติไพจิตร

ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง


นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล

รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เขต 1

นายชินพงษ์ วรศรีวิศาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น

สมาชิกสภาเทศบาล

นายลิขิต โกมลสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนพดล โกกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนันท์ เอี่ยมสอาด

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เขต 2

 นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนกร ตันติไพจิตร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนภัทร วัฒนชโนบล  

สมาชิกสภาเทศบาล

นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางฐานิตา สินพูล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เขต 3

นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพบูลย์ ภมรพล

สมาชิกสภาเทศบาล

นางยุพิน คำเพราะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพโรจน์ ศรีรุ่งเรือง  

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชนะ หม่องสนธิ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายก้องสกล ศรีบุญเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาล