กองการประปา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

เจ้าพนักงานประปา (ปง/ชง)

 

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)

 

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

คนงาน

 

คนงาน

 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ

 

ผู้ช่วยจดมาตรวัดน้ำประปา เขต 1

ผู้ช่วยจดมาตรวัดน้ำประปา เขต 2