กองช่าง

 รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาอาวุโส


 

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

 

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจำ)

 

คนงาน
(ลูกจ้างประจำ)

 

คนงาน
(ลูกจ้างประจำ)

 

คนงาน

 

นักการ

 

จ้างเหมา