หัวหน้าส่วนราชการ

  ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้องหมายเลขติดต่อ : 035531012 ต่อ 105

รองปลัดเทศบาล

 

หมายเลขติดต่อ  xxxxxxxxxx    


รองปลัดเทศบาล

 

หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 121

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 122  

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 


หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 119


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 
หมายเลขติดต่อ  035-531012 ต่อ 120


 ผู้อำนวยการกองคลัง

 

หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 109

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 123


ผู้อำนวยการกองการประปา

 

หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 122

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 112ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 113

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 หมายเลขติดต่อ 035-531012 ต่อ 118