นโยบายการบริหารงาน 4 ปี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

แนวนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง


 

"สองพี่น้องต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา
เป็นสองพี่น้องเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำให้สองพี่น้อง "เป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข
ความทุกข์ได้รับการแก้ไข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เป็นเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี"เพื่อให้ "ความทุกข์ไห้รับการแก้ไข" มีปัญหาต้องดูแลช่วยเหลือและฉับไวในการทำงาน

1.1 ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ที่ได้ร้องเรียนมาโดยแก้ปัญหาในเรื่อง

1.1.1 ปัญหาเรื่องการคมนาคมในตลาคบางถี่ ที่เป็นศูนย์กลางการค้าขาย มีการวางสินค้าบนบริเวณถนนกลางตลาดสด ขาดความเป็นระเบียบของตลาดสะอาดและการวางสินค้ารุกล้ำทางเดินและหน้าร้านค้าและร้านพักอาศัย

1.1.2 ปัญหาน้ำประปา ไหลไม่สะดวก ไม่สะอาด

1.1.3 ปัญหาโรคระบาค โรคติดต่อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โคยการเฝ้าระวังและจัดทำแผนรองรับ

1.2 กำหนดเป้าหมายของผู้ทำงานเป็นช่วงเวลา เป็นแผนดำเนินงานที่ชัดเจนตลอดวาระการดำเนินงานใน 4 ปี 

1) งานที่ทำทันที เห็นผลใน 100 วัน

2) งานภายใน 1 ปี , ภายใน 2 ปี, ภายใน 3 ปี, ภายใน 4 ปี ในแต่ละช่วงเวลามีผลสัมฤทธิ์เช่นใด

3) จัดทำแผนงาน แนวทางการทำงานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน จะได้ดำเนินการ  
    ทันที ต่างคนต่างรู้หน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ เช่น กรณีเกิดโรคระบาด
,อุบัติเหตุหมู่, อุทกภัย, วาตภัย, 
    อัคคีภัย, การโจรกรรมหรือเหตุการณ์ อื่น ๆ ที่ไม่อาจคาดคิด เพื่อให้ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน
    ,ลูกจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง อื่น ๆ ได้วางแผนร่วมกันและทราบถึงแนวทางการทำงาน จะได้ 
    ดำเนินการ ได้ทันที         ตามวิสัยทัศน์ "สองพี่น้อง ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา เป็นสองพี่น้องเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" โดยจัดทำเป็นพันธกิจทำให้ สองพี่น้อง " เป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข ความทุกข์" ได้รับการแก้ไข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี"

          2.1 เป็นเมืองอยู่ดี

สร้างความมั่นคงค้านโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอครอบคลุมเหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์และได้รับการดูแล มีอารยสถาปัตย์ สำหรับสิ่งก่อใหม่ของทางเทศบาล เช่น มีทางลาดผู้พิการ ราวจับสำหรับผู้สูงอายุ มีห้องน้ำผู้สูงอายุ มีที่อยู่อาศัยมั่นคง การก่อสร้าง บ้านเรือนอาคารของประชาชนมีการขออนุญาตถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

- เศรษฐกิจต้องมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้เร่ร่อน, ผู้พิการ โดยนำ หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ,ส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ ,ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ,จัดทำการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ เช่น วัดอัมพวัน, ตลาดสดเมืองสองพี่น้อง (ตลาดน้ำสองฤดู), โรงเจฮกเฮงตั๋ว อนุสรณ์สถานหลวงพ่อสด จัดทำตลาดน้ำริมคลอง ตลาดนัดชุมชน สวนสุขภาพลาดเข็มทอง และต่อยอด การท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง จัดทำถนนสายท่องเที่ยวหนึ่งวันที่สองพี่น้อง

- เมืองมีความปลอดภัย มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย มีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยไนชีวิดและทรัพย์สิน โดยการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทุกชุมชน สนับสนุนการทำงานของ อปพร.เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชนและในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

2.2 คนมีสุข

          คนมีสุขภาพดี มีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนในเมือง มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งค้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค มีการจัดทำแผนงานด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคโควิต 19 ,โรคไข้เลือดออก,โรคมือเท้าปาก,โรคพิษสุนัขน้ำ มีการส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัยสนับสนุนกองทุนหลักประกับสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง การบริบาลชุมชน เพื่อดูแลล้านสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของประชาชน

สนับสนุนการรวมตัวในการทำกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายู, กลุ่มตลาดสดน่าซื้อกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร, กลุ่มออกกำลังกายต่างๆ,กลุ่มกีพาต่างๆ,กลุ่มอาสาสมัตรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(อถล), กลุ่มอสม. กลุ่มอปพร.กลุ่มจิตอาสาทางสังคม เช่น กลุ่มจิตอาสา,ถูกเสือขาวป้าน,สโมสรโรดารี่สองพี่น้อง,กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรี
โรงเจฮกเฮงตั๋ว
,กลุ่มกรรมการชุมขนทั้ง เ9 ชุมชนและอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม

ดูแลเรื่องเหตุเดือดร้อนและรำคาญต่าง ๆ แหล่งที่ทำให้เกิดมลพิษ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดสดไห้น่าซื้อ เพื่อประ โยพน์ของผู้ซื้อและผู้ขาย ส่งเสริมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายได้

ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาอย่างหลากหลายเป็นการศึกษาและเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน, อนุบาล,ประถม, มัธยม,วัยทำงาน,ผู้สูงอายุ,ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน ,การฝึกอบรมอาชีพ,การศึกษา ออนไลน์บนโซเชียล พัฒนาโรงเรียนสังกัดทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในทุกๆด้านให้เป็นผู้นำด้านการศึกษาของท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีและต่อยอดสู่ระดับประเทศ เพื่อความภูมิใจของคนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

จัดสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิด,เด็กวัยเรียน,เด็กวัยรุ่น,วัยทำงาน,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้เจ็บป่วยติดบ้านติดเตียง,กลุ่มสตรี,เปราะบางเร่ร่นและผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ต่างๆ และมีกิจกรรมที่เหมาะสม เช่นการทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เชิดชูผู้สูงอายุทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าด้านบุคคลของเมืองสองพี่น้อง

เสริมสร้างความอบอุ่นความสามัคคีของครอบครัวและสร้างชุมชนเอื้ออาทร ส่งเสริมการสันทนาการ,การออกกำลังกายและกีพาในชุมชน จัดทำศูนย์เรียนรู้เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประ โยชน์ ลดปัญหายาเสพติด,อบายมุข, เมาแล้วขับและเด็กติดเกมส์

ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการบริหารจัดการในชุมชนและท้องถิ่นในนามกรรมการชุมชนตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจร่วมทำงาน ร่วมประเมินผล สิ่งที่ดำเนินงาน เช่น การเข้าฟังในการประชุมสภาเทศบาลในการจัดทำโครงการในเทศบัญญัติ เพื่อรับทราบ เสนอแนะ ติ ชม ผลการทำงานต่างๆของผู้บริหารและสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ดำเนินงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานประเพณี วัฒนธรรมโดยเฉพาะ "งานสงกรานต์หรืองานโรงไฟฟ้า" ที่เป็นงานประเพณีอยู่คู่กับเทศบาลเมืองภูมิปัญญาท้องถิ่นสองพี่น้องยาวนานกว่า 80 ปี สนับสนุนงานลอยกระทงวัดอัมพวัน งานเทศกาลกินเจ การจัดทำข้อมูลค้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติชุมชน การละเล่นในอดีต อาหารพื้นถิ่น เพื่อแสดงความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชนต่อยอดจัดทำสานต่อในเรื่องการท่องเที่ยวท้องถิ่น เชิงสร้างสรรค์ต่อไป เช่นประวัติของอำเภอสองพี่น้อง,ตลาดบางสี่(ตลาดน้ำสองฤดู),หลวงพ่อโหน่ง,สมเด็จพระสัฆราช องค์ที่17 ,หลวงพ่อสด และ
โรงเจฮกเฮงตั๋ว ที่มีฮุกโจ้วพระทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของผู้คนเชื้อสายจีนในตลาดบางลี่ และรถเมล์แดง
ที่นับวันจะเลือนราง การเดินทางเข้ากรุงเทพโดยเรือเมล์แดงหายไป เพื่อทำเป็นจุดเช็คอินและการท่องเที่ยว

 

2.3 ความทุกข์ได้รับการแก้ไข

ดำเนินงานในนโยบายเร่งด่วน ดังที่กล่าวมาแล้ว

 

2.4 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม พื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะได้รับการดูแลรักษา ทะนุบำรุง สะอาด ปลอดภัยสวยงาม ไม่ทรุดโทรม ถนนสาขต้นไม้ ที่สวยงามเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเป็นจุด เช็คอิน สำหรับผู้มาเยือน มีภูมิทัศน์เมืองที่ดีเหมาะกับสภาพเมืองและการคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ เมืองปลอดกล่องโฟมใส่อาหาร มีน้ำประปาที่ดี สะอาด ไหลสะดวก ส่งเสริมการติดตั้งบ่อดักไขมันและการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน มีการอนุรักษ์น้ำในคูคลอง มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ขยะไม่ตกค้าง มีการคัดแยกขยะในชุมชนตามหลัก 3 R ประชารัฐ และลดปริมาณขยะ มลพิษถูกจัดการดูแลอย่างเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินการของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (อถล.) ส่งเสริมพลังงานทดแทน เช่น การใช้โซล่าเซลล์

 

2.5 เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี

มีแผนงานชัดเจน ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดมความคิด เพื่อมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แผนปีหรือเทศบัญญัติและแผนดำเนินงานต่อไป

พัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพในการทำงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแบ่งเบาภาระในการทำงานและลดขั้นตอน ลดเวลาการรอคอยของผู้มารับบริการ เพื่อให้เป็น One Stop Service เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข ภายใด้บรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี มีสมศักด์ตรีและภาค ภูมิใจ การเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สร้างสรร นวัตกรรมการพัฒนาเมืองสองพี่น้องใหม่ๆเพื่อให้เมืองสองพี่น้องน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สนับสนุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริการ ตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เอกสาร เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ จอประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความฉับไวทันสถานการณ์และข้อมูลถูกต้อง

มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเป็นภาคีเครือข่ายในการทำงาน ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้โดยการจัดเก็บให้ได้ตามแผนที่ภาษี ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า ด้วยความโปร่งใส สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวเมืองสองพี่น้อง

การกำหนดนโยบายดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริงตามภารกิจของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดิฉันและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนาเทสบาลเมืองสองพี่น้อง ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบายเป็นผู้นำในการพัฒนาและผลที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์สุขของชาวเทศบาลเมืองสองพี่น้องอย่างยั่งยืน