กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

คนงานประจำรถขยะ

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานขับรถยนต์

 

คนงานประจำรถขยะ

 

คนงานประจำรถขยะ

 

คนงานประจำรถขยะ

 

คนงานประจำรถขยะ

 

ภารโรง

 

ภารโรง

 

นักการ

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

คนงาน

 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

สัตวแพทย์ (ปง./ชง.)

 

      คนงาน

       

      คนงาน