แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

    🔹ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 🔹     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕                 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕   
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

    🔹ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖🔹
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

🔹 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 🔹
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนราษฎร์ ซอย ๕ (ชุมชนบางใหญ))

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
     ของหน่ว
ยงานตามแบบ สขร.๑

                      ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔                                                                                                                          
               ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                                                               
               ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔                                                                                                                        
              ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕                                                                                                                        
              ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                   
              ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                             
             ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                           
             ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                   
             ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕                                                                                                                                          
             ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                         
              ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                           
             ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
             ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
             ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
             ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
             ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
             ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
             ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖   
             ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
             ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖  
             ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 
             ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 
             ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
             ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
                                                                                                                          

 ➥ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
      การคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือ
      ข้อตกลงเป็นหนังสือ                ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕)                                                                                
                ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕)
                ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)
                ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕)
                ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖)
                ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖)
                ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)
                ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)
                ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗)

                                                                   

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี