ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT) 

เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/ilhc1q

หรือ QR Code (ตามภาพด้านล่าง)


 QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 19 ชุมชน


Follow us

7 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสองพี่น้อง • อำเภอสองพี่น้อง • จังหวัดสุพรรณบุรี 72110