กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ผอ. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นักการ


คนงาน


นักการ


งานประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

 

งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน