ด้านการเมือง/การปกครอง

                                                                                                                             

✨การเมือง✨

🎯เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองสองพี่น้องแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  3  เขต  19 ชุมชน ดังนี้

เขต 1 เขต 2 เขต 3
🎯ชุมชนอำเภอเก่า 🎯ชุมชนตลาดบางลี่
🎯ชุมชนคลองมะดัน 🎯ชุมชนนายจาง
🎯ชุมชนปฐมตวงทอง 🎯ชุมชนร่วมพัฒนา
🎯ชุมชนสองพี่น้อง 🎯ชุมชนเถิดเทิง
🎯ชุมชนหน้าอำเภอ 🎯ชุมชนบางใหญ่
🎯ชุมชนประชาร่วมใจ 🎯ชุมชนศรีสำราญ
🎯ชุมชนสะพานโค้ง 🎯ชุมชนบางลี่เล็ก
🎯ชุมชนโพธิ์อ้น 🎯ชุมชนไผ่หมู่
🎯ชุมชนลาดเข็มทอง 🎯ชุมชนรางภาษี
🎯ชุมชนรางโตนด

✨ด้านการเมือง-การบริหาร✨

🎯เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล และสภาเทศบาล 

👉🏾ผู้บริหารเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  3  คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2  คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เพื่อช่วยในการบริหารราชการ

👉🏾สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18  คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น