กองการเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลังฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 

นักการ

 


หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรมฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นิติกรปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

คนงาน