กองการเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

 

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.

 

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ 

 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.