สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


  คนงาน


พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานขับรถยนต์

 

ยาม

 

งานนิติการ

นิติกรปฏิบัติการ


งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ

 

นักการ


นักการ


นักการ

 

จ้างเหมาบริการ

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน