ความพึงพอใจต่อการบริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕