แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
               รอบ 6 เดือน

รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                 ➥ ไตรมาส ๑ 

◉ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                  ไตรมาส ๑