คู่มือประชาชน

    

                
                
                ◈  การขอเลขที่บ้าน

                  การรับแจ้งการย้ายเข้า 

                ◈  การรับแจ้งการย้ายออก                                                                                                                                                     

                  การรับแจ้งการตาย

                ◈  การรับแจ้งการเกิด

                ◈  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

                ◈  การแจ้งถมดิน

                ◈  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

                ◈  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 

                ◈  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

                ◈  การรับชำระภาษีป้าย

                  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                ◈  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

                 ◈  การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                ◈  การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                ◈  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

                ◈  การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ