กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                 
                        

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562                                             


 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                                               


 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                                                                                  

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                                                                                         

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                                                                                                                                                   


 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                                                                                        


 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550