หน่วยงานตรวจสอบภายใน


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ