อบรมเตรียมความพร้อมยกระดับผลการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 มีนาคม, 2022 by
อบรมเตรียมความพร้อมยกระดับผลการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
SPNCITY
| No comments yet


อบรมเตรียมความพร้อมยกระดับผลการประเมินฯ ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ ZOOM

          ในการนี้ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้ประชุมในประเด็น (๑) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๒)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓)การประกาศนโยบาย No Gift Policy และนำไปสู่การปฏิบัติ (๔)กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (๕)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังจะเป็นการยกระดับ/ ปรับปรุง /พัฒนา/ ส่งเสริมให้เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ลดความเสี่ยงการทุจริต/ พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป เพิ่มเติม คลิก
https://www.facebook.com/100069980501196/posts/253236890352326/?d=n

อบรมเตรียมความพร้อมยกระดับผลการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
SPNCITY 9 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment