คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนทั้ง19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
27 เมษายน, 2022 by
คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนทั้ง19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY
| No comments yetคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนทั้ง19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยนางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ครบทั้ง 19 ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนของตนเองรวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน


คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนทั้ง19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY 27 เมษายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment