คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
31 สิงหาคม, 2022 by
คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY
| No comments yet


❇️นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 

❇️วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เนื่องจากคณะกรรมการชมรมชุดเก่านั้นได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานและการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ โดยมีรายนามดังนี้

🔷นางองุ่น สุขเจริญ ประธานชมรม
🔷นายสุนทร วิไลกิจวัฒน์ รองประธานฯ
🔷นางเสาวณี เกียรติพงษ์ลาภ รองประธานฯ
🔷นางยุพิน คำเพราะ เลขานุการ
🔷นางเปมิกา ตุลยนิษกะ ผู้ช่วยเลขานุการ
🔷นางนงนุช ทับทองดี เหรัญญิก
🔷นายประธีป อางคงหาญ ผู้ช่วยเลขานุการ
🔷น.ส.กัลยา เสร็จกิจดี นายทะเบียน
🔷นางเรณู เกตุศิริ ประชาสัมพันธ์

🔶นายบุญทัน คล้ายทองคำ คณะกรรมการ
🔶พลฯวิชิต สุจริตผลิตผล คณะกรรมการ
🔶นางบังเอิญ ศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการ
🔶นางสุนีย์ สัมฤทธิสุทธิ์ คณะกรรมการ
🔶นางสมคิด รอดจำนง คณะกรรมการ
🔶นางปราณี รู้รอบ คณะกรรมการ
🔶นายวาสนา วงษ์กอบรัตน์ คณะกรรมการ
🔶นายฉัตรชัย จันทร์โอ คณะกรรมการ
🔶นางฉวีวรรณ รูปขำดี คณะกรรมการ
🔶นางพิสมัย โพธิ์งาม คณะกรรมการ

❇️ทั้งนี้การคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุดังกล่าวนั้น ได้มีประธานชุมชนร่วมพัฒนา นายกรกช เดชบุญ นางธนิดา ชาโรจน์ ประธานชุมชนบางใหญ่ และนางณัฐริยา บุญช่วย ประธานชุมชนบางลี่เล็ก เข้าสังเกตการณ์การคัดเลือกดังกล่าวร่วมด้วย


คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY 31 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment