การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
31 สิงหาคม, 2022 by
การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
SPNCITY
| No comments yet


🔘นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

🔘ในวันนี้ เวลาประมาณ 14.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลฯ โดยมีประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้  

🔘ทั้งนี้ได้มีการพิจารณารับหลักการ ร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 

🟢เห็นชอบ รับหลักการ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้
🔸นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว
🔸นายนพดล โกกุล
🔸นายชินพงษ์ วรศรีวิศาล
🔸นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น
🔸นายนันท์ เอี่ยมสอาด
🔸นางฐานิตา สินพูล
🔸นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล
🔸นายธนกร ตันติไพจิตร
🔸นายไพบูลย์ ภมรพล
🔸นายไพโรจน์ ศรีรุ่งเรือง
🔸นายชนะ หม่องสนธิ 
🔸นางยุพิน คำเพราะ

🔴ไม่เห็นชอบ รับหลักการ จำนวน 0 ท่าน

🔴งดออกเสียง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
🔸นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล
🔸นายลิขิต โกมลสิงห์
🔸นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา
🔸นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล

**นายธนภัทร วัฒนชโนบล (ลากิจ)
**นายก้องสกล ศรีบุญเลิศ (ลาป่วย)การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
SPNCITY 31 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment