เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
25 พฤษภาคม, 2022 by
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY
| No comments yet


เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 

คุณแม่กิมเฮง ทวนเงิน และ ดร.สุรพล ทวนเงิน ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่างๆ พร้อมด้วยคุณบุญเกิด ชำนาญค้า คุณสายพิณ ชำนาญค้า คุณชัยพร ทวนเงิน นายแพทย์นวพล ทวนเงิน และคุณหทัย ชำนาญค้า จำนวนทั้งสิ้น 173 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 303,000 บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)แบ่งเป็น

🔹ระดับก่อนปฐมวัย-ระดับปฐมวัย (ทุนละ1,000 บาท) จำนวน 27 ราย รวมเป็นเงิน 27,000 บาท
🔹ระดับประถมศึกษา (ทุนละ 1,000 บาท) จำนวน 52 ราย รวมเป็นเงิน 52,000 บาท
🔹ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ทุนละ 2,000 บาท) จำนวน 58 ราย รวมเป็นเงิน 116,000 บาท
🔹ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทุนละ 3,000 บาท) จำนวน 36 ราย รวมเป็นเงิน 108,000 บาท

โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา เป็นผู้ดำเนินการและประสานงาน พร้อมนำพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคลากรทางการศึกษา และบุตรธิดา เข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้คุณแม่กิมเฮง ทวนเงิน และครอบครัว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนควบคู่กับการศึกษา จึงได้มอบทุนการศึกษาในวันนี้ เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY 25 พฤษภาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment