ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓จังหวัดสุพรรณบุรี
11 สิงหาคม, 2021 by
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Administrator
| No comments yet


ตามคำสั่งและหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูล เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบหมายภารกิจส่วนราชการ ฯ ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT), การสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการ (E/T) และการให้ข้อมูลเพื่อตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ประจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้นจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓จังหวัดสุพรรณบุรี และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ท่านทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผลการนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้จังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Administrator 11 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment