เร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล
เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือผยแพรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง
11 สิงหาคม, 2021 by
เร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล
Administrator
| No comments yet


ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือผยแพรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยพิจารณาใช้ช่องทางการผยแพร่ที่หลากหลาย และเหมาะสมตามแต่ละกรณี และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Acmi จังหวัด และระดับอำเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Acmin อำเภอ/ท้องถิ่น) และให้กำชับและติดตามผลการดำเนินการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นตามที่กำหนด


เร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล
Administrator 11 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment