ข่าวการรับสมัครงาน

ติดต่อเรา

บัดนี้ การรับสมัครฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรีจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๘๘ ราย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีการตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จังหวัดจะไม่ให้ผู้นั้นได้รับการเลือกสรร หรือไม่พิจารณาให้ผ่านการเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากการขึ้นบัญชีผู้ด้รับการเลือกสรร ทั้งนี้ หากผู้ใดได้ยื่นใบสมัครภายในกำหนดระยะเวลาการรับสมัครโดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ แล้ว แต่ไม่ปรากฎรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศนี้ ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลาง-จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ในวันและเวลาราชการเพื่อให้การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสุพรรณบุรีจึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์-นโยบายและแผน ดังนี้

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม ๕ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำ

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ตามภาพ

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังในภาพ