สอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อเรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.เจริญปศุสัตว์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๘๘๐.๐๐ บาท

(สองหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลสถานที่กักตัว (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID -๑๙)เทศบาลเมือง สองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลสถานที่กักตัว (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลเมือง สองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพรพนา ไทยประเสริฐ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๙๑๐.0๐ บาท

(เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลสถานที่กักตัว (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

เทศบาลเมือง สองพี่น้อง) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลลถานที่กักตัว (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID ๑๙) เทศบาลเมือง สองพี่น้อง) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววิภาณี ดีซวง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘.๙๑o.oo บาท (เก้า หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)