ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้องเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งเเละปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาล เมืองสองพี่น้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
10 กันยายน, 2021 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้องเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งเเละปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
James
| No comments yet


ประกาศ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาล

เมืองสองพี่น้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

โครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสาย จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา

ได้แก่ บริษัท ลิงค์ดี เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMES) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๖,๙๔๐.0๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้องเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งเเละปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
James 10 กันยายน, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment