ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) พร้อมติดตั้งโครงหลังคา
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กันยายน, 2021 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) พร้อมติดตั้งโครงหลังคา
James
| No comments yet


    ตามประกาศ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก

ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

    รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน พร้อมติดตั้งโครงหลังคา จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๔,๓๒๑.0๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) พร้อมติดตั้งโครงหลังคา
James 8 กันยายน, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment