ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กันยายน, 2021 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล)
James
| No comments yet


    ตามประกาศ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ

โดยสารขนาด ๑ด ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

    รถโดยสาร ขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตโยต้า

สุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ให้บริการ) เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๙,๐๐๐.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล)
James 7 กันยายน, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment