ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๘๘ ราย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๘๘ ราย
10 สิงหาคม, 2021 by
ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๘๘ ราย
Administrator
| No comments yet


บัดนี้ การรับสมัครฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรีจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๘๘ ราย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีการตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จังหวัดจะไม่ให้ผู้นั้นได้รับการเลือกสรร หรือไม่พิจารณาให้ผ่านการเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากการขึ้นบัญชีผู้ด้รับการเลือกสรร ทั้งนี้ หากผู้ใดได้ยื่นใบสมัครภายในกำหนดระยะเวลาการรับสมัครโดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ แล้ว แต่ไม่ปรากฎรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศนี้ ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลาง-จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ในวันและเวลาราชการเพื่อให้การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสุพรรณบุรีจึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์-นโยบายและแผน ดังนี้


ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๘๘ ราย
Administrator 10 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment