รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
11 สิงหาคม, 2021 by
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
Administrator
| No comments yet


ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังในภาพ


รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
Administrator 11 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment