ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
18 มีนาคม, 2022 by
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY 18 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment