ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
6 พฤษภาคม, 2022 by
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
SPNCITY
| No comments yet
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
SPNCITY 6 พฤษภาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment