การช่วยเหลือกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี ๒๕๖๕
28 กันยายน, 2022 by
การช่วยเหลือกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี ๒๕๖๕
SPNCITY
| No comments yet


            ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ.๐๑) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี ๒๕๖๕

            คำสั่งอำเภอสองพี่น้อง ที่ ๔๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน
การช่วยเหลือกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี ๒๕๖๕
SPNCITY 28 กันยายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment