ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
23 กุมภาพันธ์, 2022 by
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
SPNCITY
| No comments yetการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา มอบหมายให้นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระ ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554เพิ่มเติม คลิก  

https://www.facebook.com/100069980501196/posts/243056304703718/?d=n


ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
SPNCITY 23 กุมภาพันธ์, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment