ประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
3 สิงหาคม, 2022 by
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY
| No comments yet


นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาและการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมแพทย์ทางเลือกเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมเมือง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนทั้ง 19 ชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

เพื่อร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 และพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY 3 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment