นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 เมษายน, 2023 by
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยนายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแจ้งให้ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้องทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 11 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment